Делатност предшколске установе

ОРГАНИЗАЦИОНА  И КАДРОВСКА СТРУКТУРА  ПУ „ПИОНИР“   Делатност предшколске Установе дефинисана је Општим основама предшколског програма, Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о предшкоплском васпитању и образовању. Предшколска установа обавља и делатност којом се обезбеђују:   боравак, васпитање и образовање деце од 6 месеци до поласка у школу; припремни предшколски програм за […]

Циљеви и задаци Установе

Обезбеђивање просторних, матeријалних, кадровских и програмских услова за органозовање разних облика задовољавања потреба деце за време њиховог боравка у Установи.Обезбеђивање оптималне усклађености развојних потреба деце и потреба породица за њиховим збрињавањем, сa једне стране и услова, могућности, облика рада, послова и услуга које организује Установа, са друге стране.Потпуни обухват деце од 5,5 до 6,5 година […]

Страна у изради

Страна у изради, добродошли за пар дана ! Срдачан поздрав ПУ Пионир