Циљеви и задаци Установе

Обезбеђивање просторних, матeријалних, кадровских и програмских услова за органозовање разних облика задовољавања потреба деце за време њиховог боравка у Установи.

Обезбеђивање оптималне усклађености развојних потреба деце и потреба породица за њиховим збрињавањем, сa једне стране и услова, могућности, облика рада, послова и услуга које организује Установа, са друге стране.

Потпуни обухват деце од 5,5 до 6,5 година ради похађања припремног предшклског програма програма у циљу што боље спремности предшколаца за полазак у школу.

Допуна васпитне и образовне улоге породице у подизању деце.

Обезбеђивање хигијенских услова и правилне исхране у циљу спречавања и сузбијања болести и унапређивање здравља деце.

Обезбеђивање оптималних услова за функционисања јединственог система васпитно-образовног рада, неге, исхране, здравствене и социјалне заштите.

Развијање отворености Установе према окружењу и израда сврсисходних програма сарадње са различитим институцијама у локалној заједници.

Унапређивање нових метода и облика рада са децом које осавремењују васпитно-образовни процес.

Развијање пројеката на нивоу Установе са посебним освртом на укључење свих учесника ( деце, родитеља и стручних радника ) и уважавање свих перспектива у програмирању.

Укључивање родитеља и деце у планирање васпитно-образобног рада.

Развијање партнерских односа са породицом у складу са потребама деце.

Коришћење података добијених на основу систематског праћења и посматрања деце у функцији програмирања индивидуализације васпитно-образовног процеса.

Обезбеђивање континуираног стручног усавршавања стручних радника и стручних сарадника, као и формирање и рад тимова и радних група са циљем лакше и ефикасније реалиизације заадатака.

Осавремењивање васпитно-образовнох процеса разним дидактичким средствима.

Обезбеђивање оптималних услова за нормалан физички, интелектуални, емоционални и социјални развој деце од 6 месеци до 6,5 година.

Стварање раазвојно-подстицајне средине за рад и учење деце.

Сарадњом са породицом и  широм локалном средином обезбедити јединство васпитних утицаја на дете, као и  квалитетнији и богатији живот у вртићу.

Обезбеђивање што квалитетније примене Основа програма васпитно-образовног рада.

Обезбеђивање што квалитетнијег опремања свих простора у којима бораве, живе, раде, и уче деца.

Побољшавање услова рада свих запослених у Установи.

Организовање алтернативних облика рада са децом и одраслима (радионице, играонице).

Реализовање програма стручног усавршавања у складу са потребама стручног кадра и васпитне праксе.

Обезбеђивање оптималне усклађености развојних потреба деце и потреба породица за њиховим збрињавањем, сa једне стране и услова, могућности, облика рада, послова и услуга које организује Установа, са друге стране.

Пружање и других услуга из делокруга рада Установе предвиђених Статутом.

 

 

Облици рада са децом

 

Предшколска уставнова ,,Пионир“ је државна установа која остварује следеће функције предшколског васпитања  и образовања:

  • Васпитно-образовну функцију;
  • Превентивно-здравствену функцију;
  • Социјалну функцију;
  • Исхрану деце.

Реализација функције установе остварује  се кроз наведене облике рада са децом:

  • Целодневни боравак деце јасленог узраста од 6 месеци до 3 године ( о деци брину медицинске сестре – васпитачи ) ;
  • Целодневни боравак деце васпитног узраста од 3 до 5,5 година о којима брину васпитачи;
  • Целодневни боравак деце васпитног узраста од 5,5 до 6,5 година која похађају припремни предшколски програм и о којима брину васпитачи;
  • Полудневни боравак деце узраста од 5,5 до 6,5 година која похађају пррипремни предшколски програм у трајању од 4 сата;
  • Поподневни боравак деце у групи мешовитог узраста чији родитељи раде до 20 часова и о којима брину васпитачи;
  • Целодневни боравак деце којима је потребна додатна подршка и која бораве у развојној групи ( о њима брине дефектолог- васпитач и медицинска сестра) .