Делатност предшколске установе

ОРГАНИЗАЦИОНА  И КАДРОВСКА СТРУКТУРА  ПУ „ПИОНИР“

 

Делатност предшколске Установе дефинисана је Општим основама предшколског програма, Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о предшкоплском васпитању и образовању.

Предшколска установа обавља и делатност којом се обезбеђују:

 

  • боравак, васпитање и образовање деце од 6 месеци до поласка у школу;
  • припремни предшколски програм за децу од 5,5 до 6,5 година;
  • инклузија деце из осетљивих група у редовне групе;
  • превентивно-здравствена заштита и нега деце;
  • исхрана деце;
  • социјална заштита деце;
  • васпитно-образовни рад са децом којој је потребна додатна подршка;

 

Предшколска Установа „ Пионир“ у свом саставу има  осам вртића  у граду који се налазе на шест локација и  предшколске групе при основним школама: ,,Рада Миљковић“ и ,,Милан Мијалјовић“ . Припремни предшколски програм реализује се у предшколским групама које се налазе на сеоском подручју . У установи  се налази  око 2000  малишана , чији број током године варира. О њима се старају запослена лица разних профила.

У  ПУ „Пионир“ налазе се деца јасленог узраста од 6 месеци до 3 године, васпитног узраста од 3 до 5.5 година и деца која похађају припремни предшколски програм од 5,5 до 6,5 година.

Поред целодневног боравка Установа је конципирана тако да пружа услуге полудневног  боравка  деце, поподневни боравак, и целодневни рад у групи у којој се налазе деца из осетљивих група.

Сви вртићи у граду опремљени су дидактичким средствима, намештајем, играчкама, телевизорима , ДВД и ЦД плејерима , тако да сва деца имају исте могућности и услове за рад. Дворишта вртића су уређена. У  њима се налазе  травњаци , разне справе и  клацкалице и љуљашке за игру деце док бораве  на ваздуху.

Програм предшколског васпитања и образовања у Установи остварује се у виду целодневног боравка деце ( од 06-16 часова), поподневног  боравка (од 13-20 часова) и полудневног боравка ( од 08-12 часова).

Деца која се налазе у целодневном и поподневном боравку добију дневно три оброка,  док деца која  похађају четворочасовни припремни предшколски програм имају само ужину. Припремни предшколски програм је обавезан и бесплатан. Родитељи предшколаца плаћају само оброк уколико  желе да дете обедује у вртићу или школи.

Програм се реализује на српском језику . Припремни предшколски програм реализује се од  01. септембра до 13. јуна наредне године.

 

 

 

СТРУЧНО-ПЕДАГОШКА СЛУЖБА

Стручну службу  чине  стручни сарадници: (психолог, два педагога и професор физичке културе) и стручни радници ( васпитачи и  медицинске сестре-васпитачи) .

Својим свакодневним радом са децом и родитељима, користећи савремене облике рада унапређују  васпитно-образовну праксу, стављајући акценат на  све аспекте дечијег развоја.

У Установи ради и дефектолог - васпитач  са  групом  деце којима је потребна додатна подршка.

 

 ПРЕВЕНТИВНО-ЗДРАВСТВЕНА СЛУЖБА

На челу  ове службе је сарадник за послове неге и превентивно здравствене заштите, а у сваком објекту  налази се једна медицинска сестра која обавља послове превентивно -здравствене заштите.. У објекту ,,Пионир“ налази се и зубар, који брине о здрављу зуба деце која бораве у Установи и своје послове обавља два пута недељно. У Установи су запослени: сарадник за планирање и организацију  исхране, сарадник за послове неге и превентивно-здравствене заштите, сарадник референт и сарадник физиотерапеут.

ИСХРАНА  ДЕЦЕ

 

Брига о исхрани деце је један од најважнијих сегмената у пружању квалитетних услуга. О томе брине сарадник за планирање и организацију  исхране са руководиоцем кухиње и куварима. Кувари први долазе на посао и спремају свакодневно оброке за децу која бораве у градским вртићима,  поштујући све  прописане нутритивне вредности.  Храна се допрема до свих објеката специјалним возилом, а распоређује се у чајним кухињама које се налазе на сваком спрату.

.

СЕРВИРАЊЕ ХРАНЕ И ХИГИЈЕНА ПРОСТОРА

              Узимајући у обзир комплексност у организацији и функционисању рада , неопходни су квалитетни кадрови за обављање послова   сервирања хране и одржавање хигијене простора у којима бораве деца. Запослени у овој служби  приликом обављања посла имају у виду високо постављене  стандарде квалитета рада. Оброке сервирају сервирке, а о хигијени простора брину помоћне раднице.

Значајно  место у Установи  заузима техничка-служба . То су запослени  који раде на пословима  одржавања у свим објектима : магационер-добављач, возач , столар, електричар и ноћни чувари. Запослени у овој служби стварају техничке услове неопходне за функционисање Установе.

Правне и рачуноводствене послове обављају запослени које се налазе у згради Управе.

 

 

За послове руковођења Установом задужен је директор Установе који има свог помоћника, док су за руковођење у објектима задужени главни васпитачи.

Запослени у Установи са много љубави и пажње негују и подстичу дечји свестрани развој припремајући децу за даљи живот и образовање, у сарадњи са породицом и локалном самоуправом. Тежећи задовољењу стандарда квалитета Установа представља безбедну средину у којој  деца, родитељи и запослени негују толеранцију и хумане вредности стављајући их у функцију развоја све деце.