Сарадња са породицом

Циљ предшколског васпитања и образовања је целовит развој и васпитна функција породице. Принципи предшколског васпитања и образовања од којих полазимо су доступност, демократичност, отвореност, аутентичност и развојност – уважавање потреба деце и породице и грађење односа са породицом. 

Сарадња са породицом се реализује кроз следеће облике: информативни, едукативни, саветодавни рад, учешће у реализацији васпитно—образовних задатака, учешће у одлучивању и вредновању, ућешће у изради Развојног плана установе, рад у тимовима, активима, присуство родитеља на општим и групним родитељским састанцима, рад представника родитеља у Савету родитеља и Управном одбору.