Вртић Пионир

ПЛАН    РАДА  У  ОБЈЕКТУ,,ПИОНИР“

Главни васпитачи у објекту су

Милинка Цветковић и Наташа Ђокић

 

За рад у објетку ,,Пионир“ одговорне су главне васпитачице Милинка Цветковић и Наташа Ђокић. Одговорне су за целокупно функционисање процеса рада у свим сегментима. О раду у јасленим групама бринуће главна медицинска сестра Ирена Миљковић, као и медицинска сестра која ради на пословима превентивно-здравствене  заштите – Ивана Радосављевић.

Јаслене групе, којих има 5 налазе се у објекту,,Пионир 1“, у ком су смештене и васпитне групе, док су остале васпитне групе у објектима ,,Пионир 2“ и ,,Сутјеска“. У објекту ,,Пионир 2“ налазе се и деца која бораве у поподневној смени. У овом објекту повремено раде и васпитачи, који припремни предшколски програм реализују у селима.

У објектима , у васпитним групама налазе се и деца која имају потребу за додатном подршком, али немају сви извештаје интерресорне комисије.

Са васпитачима се свакодневно  размењују информације и добијају разна обавешрења о свим актуелним дешавањима и плановима који захтевају њихово ангажовање.

Сарадња са родитељима је континуирана, тако да родитељи добијају све потребне информације и упућују се на сарадњу са васпитачима и стручним сарадницима. Родитељски састанци који ће бити реализовани су општи ( биће реализовани два пута у току године)  и групни  (биће реализовани најмање три пута у току године). Дан отворених врата за родитеље  стручни радници реализоваће  по потреби након завршетка радног времена. Од родитеља се очекује партнерство у планирању рада у групама деце, као и предлози и идеје за реализацију пројеката, сарадња са стручним радницима, организација радионица и играоница.

Теме и активности које ће бити актуелне у овој радној години зависиће деллимично од потреба и интересовања деце и њихових родитеља,  док ће стручни радници  реализовати сопствене планове  који су примерени одређеном узрасту деце . Сви васпитачи радиће са децом и родитељима угледне активности и презентовати иновације у раду.

Што се тиче сарадње са друштвеном средином у објекту ће током целе године боравити студенти Факултета педагошких наука са својим професорима, гости ће бити и родитељи стручњаци, вероучитељи и други.

Деца ће учествовати у свим манифестацијама, снимаће ТВ емисије за локалну телевизију , учествоваће на приредбама и прославама и посећиваће разне установе, предузећа или институције. Обилазиће и своје другаре који бораве у другим објектима и примати их као госте.

О свим активностима сви стручни радници водиће потребну документацију, у који ће имати увид педагог и психолог који се налазе у објекту ,,Пионир“. Чести састанци помоћи ће стручним радницима да процењују и вреднују свој рад, да врше честу евалуацију рада и  стручно усавршавање како би унапредили личне компетенције.

Стручно усавршавање стручних радника планирано је по њиховом избору. За ову радну годину планирана је и набавка стручне литературе за све запослене стручне раднике, презентација рада са децом на стручним скуповима и предавња која ће у објекту одржати стручњаци.

Као нови вид хоризонталне едукације стручних радника предвиђене су активности у којима ће васпитачи и медицинске сестре – вваспитачи боравити у другим васпитним групама и реализовати активност која је иновативна и пример је добре праксе. Стручни радници ће бирати активности према својим афинитетима и компетенцијама.

Што се тиче међусобне сарадње између деце јаслених и васпитних група и  у овој радној години је планирана, зато што  се у ранијем периоду показала као добра и успешна активност. Како је раније била организована најчешће са децом истог узраста , у овој радној години дружење ће бити између старијих и млађих.

У оквиру сарадње са школама, деца из основних школа , биће организована посета школама, а школски стручни сарадници биће присутни на родитељском састанку који се тиче припреме деце за школу.

Деца ће  боравити у дворишту вртића увек када време буде погодно. У дворишту се налазе справе, а износе се и реквизити за физичке активности које се свакодневно обављају.

За децу су предвиђене редовне позорише представе, маскенбали, снимања ТВ емисија, ,,Олимпијске играрије“, ,,Завршна приредба предшколаца“, зимовање, излети, посете разним институцијама и предузећима у граду…

Планиране  су  следеће  активности:

 

АКТИВНОСТИ САДРЖАЈИ НОСИОЦИ

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ И МЕСТО

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1.Пријем нове деце;

2.Адаптација новоуписане деце;

3.Снимање Малих  питалица;

4.Угледна активност (израда плана рада);

5.Бон тон за децу

-Приредба за   предшколце;

– Садржаје бирају стручни радници у складу са узрастом  деце;

– Адаптација  у  складу  са Развојним  планом;

– Израда садржаја за ТВ емисије;

-Предлози и израда календара одржавања угледних активности;

-Усвајање правила понашања у вртићу

Медицинске сестре- васпитачи, васпитачи и стручни сарадници Септембар, 2018.

објекат ,,Пионир,,

1. Дечја недеља;

2. Дан здраве хране;

3. Позоришне  представе

4. Посета градској библиотеци

5. Групни родитељски  састанак;

6. Општи родитељски састанак

– Маскенбал;

-Изложба дечјих радова на тему здраве хране;

-Разговор са библотекаром- представљање књига за децу;(сакупљање  старих књига)

-Тема родитељског састанка биће по избору стручних радника – Припрема деце за полазак у школу

Медицинске сестре- васпитачи и  васпитачи Октобар, 2018.

објекат ,,Пионир,,

1.Посета галерији наиве;

2.Позоришне представе

3. Снимање ,,Малих  питалица,,

-Разгледање галеријских експоната ;

– Причам ти, причаш ми-

-Учешће деце на ТВ снимању (песме и игре)

Васпитачи Новембар,2018.

објекат ,,Пионир,,

1. Новогодишње припреме;

2. Прослава Нове године;

3.Новогодишња представа

-Снимање новогодишњег програма ( старије и предшкол ске групе-музика и плес) ;

– Деда Мраз у вртићу и израда

новогодишњих честитики;

-Новогодишња журка

Медицинске сестре- васпитачи, васпитачи

и стручни     сарадници

Децембар,2018.

објекат  ,,Пионир,,

1.Божићни празници;

2. Прослава Св.  Саве;

3.Позоришне представе;

4.Зимовање деце

– Посета    представника  цркве   вртићу  и радионица за децу;

– Приредба предшколаца поводом прославе Светог Саве;

-Игре на снегу

Медицинске сестре- васпитачи  и  васпитачи . Јануар,2019.

објекат ,,Пионир,,

1. Посета ТВ Јагодини;

2. Међусобне посете васпитних ијаслених група;

3. Позоришне представе

– Упознавање деце са радом телевизије и запосленима у телевизији;

-Заједничке игре деце и размена стечених знања и искустава на тему : «Покажи шта знаш»

Медицинске сестре – васпитачи и  васпитачи . Фебруар,2019.

објекат ,,Пионир,,

1. Обележавање 8. марта;

2. Посета Геронтолошком центру;

3. Обележавање Дана пролећа;

4. Предстојећа годишња приредба(конципирање);

5. Родитељски састанак

 -Израда поклон честитки;

-Приредба забаке и деке;

-Пролећни маскенбал;

-Одабир садржаја ( песме и игре,  гардероба);

– Реализација васпитно-образовног рада у

претходном периоду и договор у вези са приредбом предшколаца

Медицинске сестре- васпитачи, васпитачи и стручни сарадници Март,2019.

објекат ,,Пионир,,

1. Припреме за годишњу приредбу предшколаца;

2. Дан планете земље;

3. Снимање ,,Мале питалице,, ;

4.Посета предшколаца школама,,Б. Ђуричић,, и,,17. Октобар,,

-Састанак са стручним радницима и сарадницима;

-Мали еколози;

.

-Присуствовање деце  школском часу

Медицинске сестре, васпитачи, стручни сарадници и родитељи Април/ Мај,2019.

објекат ,,Пионир,,

1. Годишња приредба предшколаца;

2. Посета ЗОО врту и музеју воштаних

Фигура;

3.Олимпијске играрије;

4. Родитељски сасатанак

– Наступ предшколаца у спортској хали«ЈАССА»

-Животиње далеких крајева ;

-Разгледање музејских експоната;

– Ућешће предшколаца који похађају ППП( четворочасовни програм );

-Тема: – Реализација програма  васпитно-образовног рада у протеклом периоду

Медицинске сестре – васпитачи и васпитачи . Мај,2019.

објекат ,,Пионир,,

1.Групне завршне приредбе предшколаца

2. Снимање ТВ емисије: ,,Мале  питалице,,  ;

3. Позоришне представе

– Програм по избору васпитача у договоруса децом

-Игре по жељи и интересовању деце.

Медицинске сестре – васпитачи и васпитачи . Јун,2019.

објекат ,,Пионир,,

1. Рекреативни програм; Слободне игре и активности Медицинске сестре – васпитачи и васпитачи . Јул/Август,2010.

објекат ,,Пионир,,

Јул/Август,2010.

објекат ,,Пионир,,